ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  FUNKCJONOWANIA BASENÓW I SAUN
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2

 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z o.o. ustali i kontroluje maksymalną liczbę uczestników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów. Liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie.
 2. W obiekcie obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z o.o. wyposaża obiekt w dozowniki
  z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz
  w pomieszczeniu z natryskami.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach.
 7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.
 8. W przypadku małych niecek basenowych i jacuzzi, w których nie prowadzi się dezynfekcji związkami chloru, zaleca się jej wprowadzenie.
 9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli
  i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 10. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 11. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 12. Nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu
  i przekroczenia granicy wybuchowości.
 13. W obiekcie wywiesza się w toalecie instrukcje dotyczące:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
 14. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z o.o. nadzoruje organizowanie zajęć grupowych (aerobik i nauka pływania), ograniczając liczbę osób w grupach  umożliwiającą zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z o.o. może podjąć decyzję o rezygnacji z tego typu zajęć.
 15. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z o.o. ogranicza działalność saun:
  • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości,
  • rekomendacja zamknięcia saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60oC,
  • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury),
  • brak konieczności zakładania maseczki w saunie.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z o.o. może wyłączyć saunę z użytkowania. Informacja taka zostaje podana do wiadomości klientów.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U UŻYTKOWNIKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu telefonicznie do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl.