OGŁOSZENIE

Działając za Krytą Pływalnię w Proszówkach ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach, na okres 3 lat

 

Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 137,0 m2 zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach, gm. Bochnia – z przeznaczeniem            na prowadzenie w nim działalności w zakresie tzw. małej gastronomii.

Bliżej lokal użytkowy opisuje załącznik do niniejszego ogłoszenia

Termin przetargu: 13.12.2016. godz. 9.00 pok. księgowości w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach.

Cena wywoławcza 500,00 zł netto.

Wadium 300,00 zł płatne na konto Krytej Pływalni w Proszówkach,

nr rachunku: 62 8589 0006 0260 0110 0006 0008

do dnia 12.12.2016r.

Szczegóły Kryta Pływalnia w Proszówkach, pokój księgowości, tel. 14 6110445 wewn. 23

 

 

………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia

dotyczący  przedmiotowej nieruchomości.

 

 1. Lokal mieszczący się w budynku Krytej Pływalni w msc. Proszówki, posadowionym na działkach nr ew. gr. 476/1, 477/1 objętych Księgą Wieczystą: TR10/00060661/1 ( dz. 476/1) oraz KW 66460 (dz.477/1), będące własnością Gminy Bochnia – z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności gastronomicznej w zakresie tzw. małej gastronomii.
 2. Lokal o łącznej powierzchni 137,0m2,

III. Lokal znajduje się na I piętrze budynku Krytej Pływalni                                            w Proszówkach, składający się z pomieszczenia sali przeznaczonej do obsługi klientów, kuchni, magazynu,  2 pomieszczeń sanitariatów oraz korytarza stanowiącego wspólną komunikację dla potrzeb funkcjonowania kawiarni i obsługi Krytej Pływalni .

 1. Lokal przeznaczony do prowadzenia w nim działalności w zakresie tzw. małej gastronomii. Lokal posiada wyposażenie umożliwiające prowadzenie w nim działalności w zakresie małej gastronomii.

 

 1. Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 500,00 zł netto/ miesiąc
 2. Pozostałe koszty związane z najmem :

– podatek od nieruchomości,

– ryczałt za ogrzewanie w sezonie grzewczym: 100,00 zł /mc brutto

– ryczałt z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków: 100,00 zł/mc brutto

– koszty związane z gospodarką odpadami – umowa we własnym zakresie z lokalnym odbiorcą śmieci

– energia elektryczna – rozliczenie z Krytą Pływalnią w oparciu                          o podlicznik obsługujący lokal.

VII. Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca

Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana 1 raz w roku w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

 

 

 

REGULAMIN PRZETARGU

 

Na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni w msc. Proszówki- z przeznaczeniem do prowadzenia w nim działalności w zakresie tzw. małej gastronomii. Do przetargu mogą stanąć osoby fizyczne i prawne, które okażą komisji przetargowej dowód wadium.

 1. Wadium ustala się w wysokości 300,00 zł, które należy wpłacić na rachunek 62 8589 0006 0260 0110 0006 0008 do dnia 12.12. 2016r. .

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi:

  500,00 netto

 

 1. Przy zaoferowaniu ceny wywoławczej postąpienie nie może wynosić mniej niż 2% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych lecz o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczony na poczet czynszu.

 

 1. Po ustaniu zgłoszenia przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.

 

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 1. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do rozstrzygnięcia przetargu, lecz nie wcześniej niż siedem dni od doręczenia zawiadomienia.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona jako wynajmująca lokal nie stawi się do podpisania umowy /w terminie podanym przez Wynajmującego/ organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Komisja przetargowa po sporządza protokół zawierający:

1) określający miejsce i datę misji  przetargu,

2) skład komisji przetargowej,

3) wysokość stawki wywoławczej licytowanej nieruchomości,

4) wylicytowaną stawkę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu,

5) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego osoby wygrywającej przetarg,

6) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu,

7) podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej przetarg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U M O W A   N A J M U /projekt/

 

zawarta w dniu …………………………………………….……. w siedzibie Krytej Pływalni w Proszówkach: Proszówki 365, 32-700 Bochnia, pomiędzy stronami:

Kryta Pływalnia w Proszówkach z siedzibą j.w. ,

reprezentowaną przez  Dyrektora – Pana Mariusza Zająca

zwanym dalej „ Wynajmującym”

 

a

……………………………………………..

zwanym dalej „Najemcą” .

 

 • 1
 1. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do oddania do używania budynku Krytej Pływalni w miejscowości Proszówki – na podstawie posiadanej umowy użyczenia.

 

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem lokalu gastronomicznego z zapleczem kuchennym , mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni , składającego się z pomieszczenia kawiarni, zaplecza kuchennego i sanitarnego o łącznej powierzchni 137,00 m².

 

 • 2
 1. Wynajmujący przekazuje Najemcy przedmiot opisany w §1 w celu prowadzenia przez Najemcę

w w/w lokalu działalności gospodarczej – w zakresie tzw. małej gastronomii.

 1. W przedmiotowym lokalu nie może być prowadzona żadna działalność produkcyjna lub działalność niezgodna z przepisami prawa.

 

 • 3
 1. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na okres 3 lat i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron
  z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. Po wypowiedzeniu którejkolwiek ze stron umowy najmu Najemca zobowiązuje się wydać przedmiot najmu w terminie ustalonym w umowie bez wcześniejszych wezwań i w stanie niepogorszonym.

 

 1. Przekazanie przedmiotu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, określającym wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i stopień ich zużycia, oraz stan techniczny lokalu.
 2. Lokal może być czynny w godzinach funkcjonowania Pływalni tj. do godziny 2200. Przed upływem godziny 2215 personel obsługujący lokal stanowiący przedmiot najmu winien opuścić budynek Pływalni umożliwiając w ten sposób jego zamknięcie.

 

 

 

 • 4
 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu miesięcznego czynszu w wysokości

…………………………….. netto (słownie :              ) płatnego z góry do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek  bankowy  Wynajmującego …………………………………………………,  na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego. Kwota netto zostanie powiększona o obowiązująca stawkę podatku VAT.

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany czynszu o stopień inflacji podawany przez GUS, jeden raz w roku.
 2. Najemca ponadto zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat za korzystanie z przedmiotu umowy w tym opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, śmieci, a także podatku od nieruchomości.
 3. Za energię elektryczną j Najemca będzie ponosił koszty rzeczywistego zużycia energii w oparciu o wskazanie sublicznika.
 4. Za dostawę wody i odprowadzenie ścieków Najemca będzie płacił ryczałt w wysokości 100,00 zł/m-c brutto
 5. Za ogrzewanie w sezonie grzewczym Najemca będzie płacił ryczałt
  w wysokości 100,00 zł/m-c brutto.
 6. Na wywóz śmieci Najemca zawrze odrębną umowę z lokalnym odbiorcą śmieci.
 7. Najemca na żądanie Wynajmującego przedstawi do wglądu umowy
  i potwierdzenie zapłaty, o których mowa w ust. 4,5,6,7.

 

 • 5.
 1. W razie opóźnienia w płaceniu czynszu lub jego części lub też opłat określonych w § 4ust. 3 Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.
 2. W przypadku zalegania przez Najemcę w uiszczaniu czynszu lub jego części lub też opłat określonych w § 4ust. 3 przez dwa pełne okresy płatności ustalone w umowie, Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.
 3. W okresie zajmowania lokalu przez Najemcę bez tytułu prawnego, Wynajmujący może naliczać wynagrodzenie za korzystanie z lokalu w podwyższonej wysokości. Wynagrodzenie będzie wynosić 5-krotną stawkę czynszową obowiązującą od chwili rozwiązania umowy.
 4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania stosunku najmu za porozumieniem stron bez wypowiedzenia.

 

 

 

 • 6.

Najemca zobowiązuje się:

1.Użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w § 2 ust. 1  i utrzymać  go w należytym stanie technicznym.

 1. Przeprowadzać na własny koszt bieżących napraw i okresowych konserwacji pomieszczeń przedmiotu najmu.
 2. Poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z przepisami obciążają Wynajmującego. W przypadku zaniechania powyższych czynności Wynajmujący będzie miał prawo dochodzenia wyrównania szkody poniesionej z tego tytułu.
 3. Przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 4. Utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym toalety zlokalizowane przy kawiarni, w szczególności   regularnie myć,  sprzątać, uzupełniać higieniczne, opróżniać kosze na śmieci itp.
 5. W przypadku rażącego naruszenia zasad ładu i porządku w obrębie sklepu i jego otoczenia Najemca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

 

 

 • 8

 

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych lokalu, umożliwiających korzystanie z nich.
 2. Wynajmujący wyraża zgodę na zamieszczenie przez Najemcę reklam i znaków informacyjnych na budynku bez dodatkowych opłat, dotyczących wyłącznie Najemcy. Najemca zobowiązany jest umieścić reklamy i znaki informacyjne zgodnie z obowiązującymi  przepisami Prawa Budowlanego.
 3. Najemca wyraża zgodę na zamknięcie lokalu na czas organizacji imprez zamkniętych na terenie Krytej Pływalni , co może nastąpić po wcześniejszej informacji ze strony Wynajmującego.

 

 • 9

Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu Najemca zobowiązany jest  w terminie 3 dni oddać przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym.

 

 • 10
 1. Najemca nie ma prawa podejmowania lub oddania w bezpłatne użytkowanie lokalu lub jego części ani zmieniania przeznaczenia najmowanego lokalu bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 2. W razie naruszenia tego postanowienia Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

 • 11
 1. W sprawach nienormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

 

 

 

 • 12

Sprawy sporne wynikające ze stosunku najmu strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

 

 • 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 • 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………..                                                                               …………………………………………………………………………………………….

(Najemca)                                                                                                                                                                  (Wynajmujący)