Prezesa Zarządu
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o.
Proszówki 365, 32-700 Bochnia

 

Zaprasza do składania ofert zakupu Baru Sałatkowego z kompresorem CAE9460T z układem sterującym GEKO G-21 do urządzeń chłodniczych

Nazwa Numer inwentarzowy Długość Wysokość Głębokość
Bar
sałatkowy

 

17/KAW 137 cm 155 cm 105 cm

 

Charakterystyka – opis techniczny
Bar sałatkowy zbudowany z płyty MDF, w środku jest blat metalowy do przechowywania sałatek. Jest on chłodzony przez kompresor CAE9460T z układem sterującym GEKO G-21. Data produkcji urządzenia ok. 2005 roku. Stan wizualny określany jako dobry, widoczne ślady zarysowań na blaszce, uszkodzony jeden element drewniany. Stan techniczny uszkodzony, urządzenie wymaga naprawy układu rozruchowego.

Oględziny urządzenia
Urządzenie można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Składanie ofert zakupu
Oferty pisemne na kupno Baru sałatkowego należy składać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. adres Proszówki 365, 32-700 Bochnia w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 12:00. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Bar sałatkowy”. Otwarcie kopert nastąpi do 20 maja do godz. 14:00 w siedzibie Spółki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko / nazwa firmy
  • Adres zamieszkania/siedziba firmy Oferenta
  • Telefon,
  • Adres e-mail
  • Numer PESEL/NIP firmy
  • Cenę jednostkową brutto składaną na zakup Baru sałatkowego
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami określonymi w ogłoszeniu na zakup baru sałatkowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym oferowanego urządzenia i akceptacji go w całości, a w przypadku rezygnacji z oględzin jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
  • Oświadczenia jestem/nie jestem czynnym podatnikiem VAT
  • Oświadczenia o wstępowaniu do ogłoszenia jako osoba fizyczna/osoba prowadząca działalność gospodarczą/osoba prawna/ inna (podać jaka)