Nabór – RATOWNIK WODNY

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach ogłasza nabór na stanowisko:

 • RATOWNIK WODNY Krytej Pływalni w Proszówkach
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

– obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
– pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
– nieposzlakowana opinia,
– wykształcenie – minimum średnie,
– aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.)
– zaświadczenia o ukończonym kursie KPP,

WYMAGANIA DODATKOWE:

– dyspozycyjność (praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Krytej Pływalni w Proszówkach,
 2. pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać
  z Krytej Pływalni o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz
  o zasadach korzystania z atrakcji wodnych: sauny, zjeżdżalni itp.
 3. pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),
 4. przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Krytej Pływalni określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,
 7. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
 8. kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
 9. dokonywanie pomiarów temperatury wody,
 10. przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie Krytej Pływalni, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym
  i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
 11. bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 12. stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,
 13. wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni,
  a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,
 14. posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).
 15. ratownik nie może korzystać z prywatnego telefonu komórkowego na terenie hali basenowej.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca na Krytej Pływalni w Proszówkach

– 32-700 Bochnia, Proszówki 365

– pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: do 08.09.2017
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu Krytej Pływalni w Proszówkach  (liczy się termin wpływu dokumentów do KP),

Miejsce składania dokumentów: Kryta Pływalnia w Proszówkach

32-700 Bochnia, Proszówki 365.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 611-04-45.