Jakość wody na pływalni!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jakość wody na naszej pływalni jest regularnie badana (minimum 2 razy w miesiącu), a wszelkie informacje o przekroczeniach wymaganych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych są dostępne w holu głównym pływalni oraz na stronie www.basenproszowki.pl