Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie
z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, iż :

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o., 32-700 Bochnia, Proszówki 365,   
biuro@gosirbochnia.pl, tel. 14 611 04 45. Administratora reprezentuje p. Mariusz Zając.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się pod adresem: biuro@gosirbochnia.pl

 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach:

  1. prowadzenia przez nas działalności statutowej, w tym udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. oraz organizacji
   i przeprowadzenia różnych imprez okolicznościowych i zawodów sportowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
  2. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane w formularzu kontaktowym, przesłania zamówionej informacji handlowej lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit b i f RODO), 
  3. zawarcia umowy i jej realizacji, np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. lub umieszczenia w nim reklamy (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  4. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawienia
   i przechowywania faktur, obowiązków archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  5. zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów Gminnego Ośrodeka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. oraz mienia znajdującego się na terenie naszego Ośrodka poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
  6. dochodzenia roszczeń oraz windykacji należności lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
   1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
   2. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. firmom świadczącym usługi wsparcia IT, lub innym podmiotom przetwarzającym dane w celu przez nas określonym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.
 2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres podejmowanych działań oraz realizacji zawartej umowy, a następnie do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków prawnych, a także do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa.

Nagrania z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania z  monitoringu podlegają trwałemu usunięciu, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania
z monitoringu przez okres dłuższy.

W zakresie naszych wewnętrznych celów Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W pozostałym zakresie będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe
do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych lub wycofa Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej lub prowadzić z Panią/Panem korespondencji.

 1. VII.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo żądania od nas:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas
  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych,  zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe  może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 6. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
 • w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z nami.
 1. VIII.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO. 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej:  RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać  dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności

Bardzo zależy na tym, aby pozostać z Panią/Panem w kontakcie i móc nadal informować o prowadzonych przez nas działaniach.

__________________________________________________________________________________

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

Administrator Danych: Kryta Pływalnia w Proszówkach Cel przetwarzania: Zarządzanie usługą wysyłania spersonalizowanych wiadomości dopasowanych do profilu zainteresowanej osoby, realizacje umowy, zarządzanie usługą Podstawa prawna przetwarzania: Zgoda zainteresowanej osoby. Odbiorcy: Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy, czyli na wyraźnie zlecenie Administratora. Prawa: Użytkownik ma prawo w każdej chwili skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu oraz innych praw ustawowych, a także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania – wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail: iod@basenproszowki.pl

Dodatkowe, szczegółowe informacje o ochronie danych można przeczytać w naszej Polityce Prywatności