Regulamin

Kulkowo w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp.zo.o.

Kulkowo w GOSiRB – to Plac Zabaw, z którego mogą korzystać dzieci po zakupie biletu. Właścicielem jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia
Sp.zo.o. z siedzibą w Proszówki 365, 32-700 Bochnia.
Za miejsca bezpieczne, spełniające normy bezpieczeństwa dla dzieci uważa się labirynt. Pozostałe obszary uważane są za miejsca komunikacji,
umożliwiające dojście do poszczególnych stref.
§1
1. Kulkowo w GOSiRB jest miejscem, w którym mieści się recepcja, sklepik, strefa zabawy, urządzenia sanitarne oraz meble. Wstęp do niego mają
dzieci znajdujące się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
2. Strefa zabawy – część przeznaczona do korzystania przez dzieci, rodziców lub dorosłych opiekunów. Znajduje się w niej labirynt, ściana tablicowa
oraz inne przyrządy i atrakcje.
§2

1. Korzystanie w GOSiRB jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego cennika. Szczegółowy cennik znajduje się przy kasie Krytej Pływalni.
2. Bilet (paragon) można kupić w kasie Krytej Pływalni w Proszówkach i upoważnia on do wejścia na Plac Zabaw.
§3
1. Właściciel oraz pracownicy Kulkowo nie sprawują opieki nad dziećmi pozostawionymi na terenie Placu Zabaw bez opieki rodzica lub pełnoletniego
opiekuna. Kulkowo w GOSiRB udostępnia dzieciom oraz rodzicom lub pełnoletnim opiekunom przestrzeń oraz infrastrukturę do zabawy. Pracownicy
sprawują wyłącznie nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń i atrakcji Placu Zabaw.
2. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
3. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 12 roku życia.
4. Maksymalna liczba osób przebywających w labiryncie Kulkowo wynosi 40 osób.
5. Dzieci niepełnosprawne mogą przebywać i korzystać z Placu Zabaw bezpłatnie
6. W razie wątpliwości personel ma prawo wglądu do dokumentu potwierdzającego wiek oraz uprawnienie do bezpłatnego wejścia dziecka na Plac
Zabaw
7. W przypadku zastrzeżeń co do wieku dziecka oraz braku odpowiedniego dokumentu pracownik ma prawo odmówić pozostawienia dziecka na Placu
Zabaw.
8. Przed wejściem na teren Placu Zabaw rodzic lub pełnoletni opiekun zobligowany jest do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane.
9. Rodzic lub pełnoletni opiekun wchodzący z dzieckiem na teren Placu Zabaw jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
10. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki, zawartość kieszeni dzieci, łańcuszki, kolczyki, okulary
lub inne akcesoria mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących – pozostały poza Placem Zabaw.
11. Obsługa Kulkowo zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kolejnego dziecka na Plac Zabaw, w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba
klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
12. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobligowany do kontrolowania czasu oraz punktualnego opuszczenia Placu Zabaw.

§4
1. Wejście na konstrukcję możliwe jest wyłącznie w skarpetkach. Zabrania się wchodzenia w obuwiu lub boso.
2. W sytuacji braku skarpetek u dziecka – rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobligowany do ich zakupu w kasie pływalni.
§5
1. Korzystać z urządzeń, sprzętów znajdujących się na konstrukcji zabawowej i atrakcji mogą dzieci do 12 roku życia.
2. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów oraz atrakcji rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka jest zobowiązany do
zapoznania się z Regulaminem Kulkowo w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia oraz pouczenia o właściwym sposobi korzystania z nich.
§6
1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Kulkowo odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie sprawujący nad nim opiekę.
2. Dzieci przebywające na terenie bez osoby dorosłej są pozostawione na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
3. Pracownicy GOSiRB sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem
z urządzeń i atrakcji dostępnych na Placu Zabaw.
4. Jeśli dziecko – pomimo reakcji personelu – zachowuje się w sposób nieakceptowalny, pracownicy mogą skrócić czas jego pobytu na terenie Placu
Zabaw oraz natychmiastowo wyprosić dziecko i rodzica z Kulkowo bez zwrotu kosztów.
5. Właściciel Placu Zabaw oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz szkody lub krzywdy powstałem w związku
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim za wprowadzenie w błąd personelu co do wieku dziecka.
6. Wszystkie roszczenia powinny zostać zgłoszone przed opuszczeniem Kulkowo. Roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie
powstałe na Placu Zabaw.
7. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzić lub pełnoletni opiekun dziecka.

§7.
1. Na terenie Kulkowo obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów (również e-papierosów).
Pracownicy mogą odmówić wstępu lub wyprosić z Placu Zabaw osobę, wobec której zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, środków
odurzających oraz zachowującą się agresywnie – bez zwrotu kosztów biletu.

i2. Na terenie Kulkowo zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem na zdrowiu dla dziecka lub jego
opiekuna, w tym:
– Popychania innych dzieci
– Uniemożliwiania zabawy innym dzieciom poprzez niewłaściwe zachowanie
– Wyrzucania piłeczek z basenu
– Wnoszenia jedzenia i napojów na konstrukcję
– Jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem
– Wchodzenia na zewnętrzne części konstrukcji, ogrodzenie oraz siatkę Placu Zabaw – grozi wypadkiem
– Korzystania z urządzeń i wyposażenia Placu Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem (m.in. wspinanie się po zjeżdżalni, niepochylanie się podczas
wejścia do tuneli itp.)
– Wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu
lub mogą być niebezpieczne dla pozostałych osób korzystających z Placu Zabaw
– Wynoszenia zabawek, piłek i innych przedmiotów z Placu Zabaw
3. Zasady korzystania ze zjeżdżalni:
– Zakazane jest: wspinanie się po zjeżdżalni; zjeżdżanie na brzuchu, głową w dół oraz w pozycji leżącej, rzucanie piłek na zjeżdżalnię.
– Niedozwolone jest popychanie się, blokowanie przejazdu innym osobom.
– Nie należy zjeżdżać bezpośrednio po osobie wcześniejszej – należy odczekać aż osoba ta bezpiecznie opuści zjeżdżalnię.
– Podczas zjeżdżania należy trzymać ręce blisko tułowia.
§8.
1. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.
2. W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź Prezesem GOSiRB.
3. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren placu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Kulkowo i zobowiązuje się go przestrzegać.
§9.
1. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Kulkowo jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług
Placu Zabaw. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu
realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

Regulamin Przyjęć Urodzinowych
Podczas trwania przyjęcia urodzinowego dzieci oraz ich opiekunowie muszą stosować się do regulaminu Kulkowo. W przeciwnym razie – mogą zostać
poproszeni o opuszczenie sali, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
§1.
1. W przyjęciu urodzinowym mogą brać udział dzieci, które zostały przyprowadzone przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Również opuszczenie Placu
Zabaw możliwe jest jedynie w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
2. Właściciel Kulkowo oraz pracownicy nie sprawują opieki oraz nadzoru nad dziećmi uczestniczącymi w przyjęciu urodzinowym zorganizowanym na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. Dla dzieci oraz rodziców udostępniana jest sala oraz znajdujące się tam atrakcje.
3. Za dzieci które pozostają bez swoich rodziców podczas przyjęcia urodzinowego, odpowiada rodzic organizujący urodziny.
4. Co najmniej jeden z rodziców organizujących urodziny jest zobowiązany do przebywania na terenie Placu Zabaw przez cały okres trwania przyjęcia.
§2.
1. Aby przyjęcie urodzinowe odbyło się w wybranym przez rodziców terminie konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Rezerwacji na konkretny dzień i
godzinę należy dokonywać osobiście w recepcji krytej pływalni, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Podczas rezerwacji klientowi zostają
udzielone wszelkie potrzebne informacje dotyczące organizacji urodzin na terenie Placu Zabaw.
2. Rodzice są zobligowani do podania pracownikowi wszelkich – niezbędnych do przygotowania przyjęcia urodzinowego – danych: data oraz godzina
planowanego przyjęcia, dane osobowe rodziców oraz solenizanta, wiek dziecka, numer telefonu oraz liczba gości.
3. Po wstępnej rezerwacji rodzic zobowiązany jest do wpłacenia zadatku w wysokości 100 zł. Na wpłacenie zadatku ma 3 dni od wstępnej rezerwacji. Wpłata
zadatku gwarantuje, rezerwację w danym terminie stolików oraz atrakcji. W przypadku braku zadatku w określonym terminie rezerwacja zostanie
automatycznie anulowana.
4. Klient otrzymuje druk z potwierdzeniem rezerwacji, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące dnia i godziny przyjęcia urodzinowego, ilości gości,
animacji oraz wysokości wpłaconego zadatku.
5. Najpóźniej 6 dni przed planowanym przyjęciem konieczne jest poinformowanie personelu Kulkowo o chęci rezerwacji animacji urodzinowej oraz wybranie
– z proponowanych – scenariusza zabawy prowadzonej przez animatora.
6. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania rzeczywistej liczby gości 6 dni przed planowanym przyjęciem.
7. W przypadku rezygnacji z urodzin – zadatek nie podlega zwrotowi jednak kwota ta może zostać wykorzystana na wejście indywidualne.

§3.
1. Stoliki dla dzieci rezerwowane są na 3 godziny. Czas trwania przyjęcia liczony jest od godziny określonej w rezerwacji.
2. Stoliki urodzinowe są przygotowywane i nakrywane 15 minut przed zadeklarowaną godziną przyjęcia urodzinowego. Wtedy też rodzice mogą na nich
porozstawiać przyniesione pokarmy oraz napoje.
3. Na teren Kulkowo nie można wnosić szklanych naczyń, butelek itp. Podczas urodzin dozwolona jest wyłącznie zastawa plastikowa, papierowa lub
metalowa.
4. Po upływie trzech godzin stoliki powinny być przez rodziców uprzątnięte w ciągu 15 minut od zakończenia czasu rezerwacji. Pracownicy mają prawo
wyegzekwować od rodziców uprzątnięcie stolików.
5. Czas zabawy dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym jest nielimitowany co oznacza, że dzieci mimo zakończenia czasu przyjęcia mogą nadal
bawić się na Placu Zabaw.
§4.
1. Podczas przyjęcia opiekunowie oraz dzieci mogą spożywać przyniesione przez siebie produkty spożywcze, z zastrzeżeniem, że właściciel ani pracownicy
nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki (choroby lub zatrucia).
2.Wszelkie produkty powinny być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych – przy stolikach. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję i korzystania
z atrakcji z jedzeniem lub piciem.
3. Wszelakie przedmioty (prezenty, zabawki, akcesoria, naczynia itp.) wnoszone przez rodziców oraz dzieci są wyłącznie pod ich nadzorem. Za wszelkie
uszkodzenia tych rzeczy lub zaginięcia podczas przyjęcia właściciel ani personel nie odpowiadają.
4. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za uniemożliwienie użycia przez dzieci narzędzi ostrych – w tym noża do tortu, widelców oraz innych akcesoriów
używanych podczas przyjęcia. Jeśli rodzic dopuści do takiej sytuacji – ponosi za to pełnoprawną odpowiedzialność.
5. Na terenie Kulkowo zabrania się korzystania ze świec innych niż standardowe świeczki urodzinowe. Zabrania się używania "fajerwerków" oraz świec
z wysokim płomieniem.
§5.
1. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać bezpłatnie na terenie Placu Zabaw podczas trwania przyjęcia.
2. Zabrania się przynoszenia własnych ekspresów kawowych, czajników itp. urządzeń.
§6.
1. Rozliczanie należności za przyjęcie urodzinowe – płatność odbywa się w trakcie lub w ostatniej godzinie przyjęcia urodzinowego. Płatność musi być
dokonana w dniu przyjęcia (gotówką lub kartą płatniczą), nie ma możliwości płatności przelewem. Koszty usługi za organizację przyjęcia urodzinowego
określone są
w Cenniku.
2. Do rachunku wliczane są:
– Animacja urodzinowa – opłata wg obowiązującego cennika.
– Ciepłe i zimne napoje – opłata wg obowiązującego cennika.
§7.
1. Dokonanie rezerwacji przyjęcia urodzinowego w Kulkowo oznacza akceptację oraz zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu Kulkowo oraz
Regulaminu przyjęć urodzinowych.
2.W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Regulaminu Kulkowo w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o.
3. Przetwarzanie danych osobowych Osoby zamawiającej Przyjęcie, odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z poźn.zm.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przyjęcia urodzinowego oraz na potrzeby
ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do organizacji przyjęcia urodzinowego.