1. Teren Skateparku na którym znajduje się Rampa otwarty jest w godz. 8.00-20.00 (czas letni) oraz 8.00-17.00 (czas zimowy)
2. Wstęp na Rampę jest bezpłatny.
3. Administratorem Skateparku jest Kryta Pływalnia w Proszówkach.
4. Na terenie Skateparku (Rampy) mogą przebywać:
– samodzielnie – osoby dorosłe tzn. Mające ukończone 18 rok życia.
– dzieci i młodzież do lat 18. – tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
5. Wszyscy przebywający na Rampie przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się z niniejszym Regulaminem.
6. W przypadku zamknięcia Rampy przez Administratora nikt nie ma prawa przebywać na obiekcie.
7. Rampa przeznaczona jest wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach typu BMX.
8. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku (Rampa) ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
9. Za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy nie spowodowane zaniedbaniami Administratora, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają z Rampy na własną odpowiedzialność.
10. Na Rampie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, ale jeździć jednoczenie może tylko 1 osoba.
11. Na górnych pomostach Rampy mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wyjechać.
12. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
14. Korzystanie z rampy mokrej, zaśnieżonej jest niedozwolone.
15. Jazda i przebywanie na Rampie osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
16. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
17. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.
18. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu obiektu przez upoważnione przez Administratora obiektu osoby lub inne służby.
19. Ryzyko związane z amatorskimi i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
20. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania obiektu tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
21. Pamiętaj o innych użytkownikach rampy – nie jeździsz sam! W przypadku większej ilości osób na Rampie poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
22. Zabrania się korzystania z Rampy następującym osobą:
– kontuzjowanym (skręcenie kolana, kostki itp.)
– z chorobami układu ruchowego,
– z wadami serca,
– chorym na epilepsje,
– kobietą w ciąży.
23. Jazda na rolkach, deskorolce, rowerach BMX to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.