REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI W PROSZÓWKACH W GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI BOCHNIA SP. Z O.O.

 

I Część Ogólna

 

 1. Ilekroć w regulaminie mowa o „ pływalni” lub „basenie” rozumie się Krytą Pływalnię w Proszówkach w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o.
 2. Kryta Pływalnia w Proszówkach w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. jest czynna codziennie od godz. 7.00 do godz. 21.45
 • 700 do 1000 czynny tylko basen sportowy/duża niecka,
 • 1000 do 2145cały obiekt
 1. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych obszarów pływalni z użytkowania.
 2. Kryta Pływalnia w Proszówkach obejmuje trzy niecki basenowe podzielone na:
 • Dużą niecką o długości 25m i głębokości 1,2 do 1,80m,
 • Brodzik wraz z atrakcjami dla dzieci o głębokości od 0,8 do 1,1m,
 • Jacuzzi
 1. Do korzystania z pływalni upoważnione są osoby posiadające ważną kartę

abonamentową (karnet) lub bilet (pasek z transponderem).

 1. Przed wejściem na teren  Pływalni  oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń, należy zapoznać się regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami użytkowania obiektów i urządzeń udostępnianych klientom.
 2. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są bezwzględnie zobowiązane podporządkować się nakazom pełniących dyżur ratowników oraz obsługi, a także komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu niestosujące się
  w szczególności do zaleceń pełniących dyżur ratowników, a także obsługi pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 5. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu
 • używania elektronicznych papierosów
 • przebywania zwierząt
 • wnoszenia szklanych przedmiotów oraz wszelkich niebezpiecznych narzędzi,
 • żucia gumy.
 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie będą wpuszczane na teren pływalni.
 2. W uzasadnionych przypadkach egzekwowany będzie wymóg poddania się kontroli trzeźwości na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu i korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4.  Z hali basenowej pływalni mogą korzystać dzieci powyżej 3-go roku życia zgodnie
  z pkt.13.
 5. Dzieci w wieku do lat 4 mogą korzystać z pływalni pod osobistą opieką osoby dorosłej (1 dziecko/1 opiekun).

II Zasady korzystania z hali basenowej

 1. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane według opracowanego i zatwierdzonego harmonogramu zajęć.
 2. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy oraz czepek kąpielowy:
 • dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy w dowolnym kolorze,
 • dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki (bez kieszeni) przeznaczone do sportów wodnych w dowolnym kolorze,
 1. Osoby korzystające z hali basenowej pływalni przed wejściem powinny skorzystać
  z natrysku.
 2. Ratownikami są osoby noszące ubiór z logo Krytej Pływalni w Proszówkach przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z.o.o oraz napisem Ratownik Wodny.
 3. W czasie zajęć prowadzonych na pływalni w grupach zorganizowanych oraz w czasie godzin ogólnodostępnych dyżurujący ratownicy są organizatorami i koordynatorami systemu nadzoru ratowniczego wynikającego z niniejszego regulaminu.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 5. Za bezpieczeństwo korzystających z pływalni na hali basenowej odpowiedzialni są ratownicy pełniący dyżur.
 6. W czasie zajęć grup zorganizowanych na jednego instruktora prowadzącego zajęcia posiadającego odpowiednie uprawnienia przypada maksymalnie 15 osób.

Instruktor zamierzający prowadzić zajęcia w wodzie odnotowuje ten fakt w raporcie wejść grup zorganizowanych.

 1. Instruktorzy pływania prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 2. W przypadku niezgodności (zmiany liczby uczestników) mają obowiązek zgłosić ten fakt dyżurującemu ratownikowi.

11.Opiekun grupy ma obowiązek przebywać na hali basenowej pływalni razem z grupą i odpowiada za jej bezpieczeństwo z wyjątkiem niecek basenowych. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na pływalnię.

 1. Opiekun grupy ma obowiązek stosowania się do poleceń ratowników w zakresie ich odpowiedzialności.
 2. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów pływania

i ratowników wodnych.

 1. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialność ponosi (ratownik-jeśli grupa nie posiada instruktora oraz instruktor odpowiadający za grupę max. 15 osób). Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowej pływalni oraz powrót uczestnika kąpieli wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.
 2. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na Pływalni

do 91 osób.

 • duży basen 69 osób
 • mały basen 14 osób
 • jacuzzi 8 osób
 1. Na dźwięk sygnalizatora akustycznego, dzwonka lub buczka wszyscy uczestnicy kąpieli muszą bezzwłocznie wyjść z wody.
 2. Bieganie na terenie pływalni i skoki do wody są bezwzględnie zabronione.

18.Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika.

19.Osoby z chorobami zakaźnymi skóry, z otwartymi ranami ciała, chorobami zakaźnymi, trudno gojącymi się ranami oraz osoby z zaburzeniami oddychania, równowagi mają zakaz korzystania z pływalni.

20.Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny bezwzględnie skonsultować możliwość korzystania z atrakcji hali basenowej ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na pływalni kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.

21.Na terenie pływalni oraz w pomieszczeniach socjalnych należy zachować ciszę.

 1. W razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

23.Wszelkie urazy oraz inne nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać pełniącym ratownikom w celu spisania stosownego protokołu wraz z podpisami ratownika i osoby,
u której wystąpił uraz.

24.Osoby naruszające porządek publiczny lub zapisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

25.Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do kontrolowania zajęć, a w razie stwierdzenia uchybień ma prawo zakazać dalszego korzystania z obiektu.

26.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody

27.Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek z kluczykiem zostanie obciążona kwotą 25 zł.

28.Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralniach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

29.W czasie zajęć sekcji pływackiej, zajęć nurkowania swobodnego itp. organizowanych przez podmioty zewnętrzne obowiązuje dodatkowo regulamin bezpieczeństwa zajęć.

30.Osobom korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa,

a w szczególności:

 • popychać i wrzucać innych użytkowników do niecki basenu
 • skakać z rozbiegu do niecki basenu
 • zanieczyszczać wody
 • zaśmiecać i brudzić terenu obiektu

31.Grupy rozpoczynające zajęcia będą wpuszczane do szatni na 10 min przed rozpoczęciem zajęć.

 1. Punkt medyczny znajduje się w oznakowanym pomieszczeniu pływalni.

33.Telefon alarmowy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym ratowników.

34.Numery telefonów alarmowych:

–    Telefon Alarmowy 112

 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Policja 997
 • Państwowa Straż Pożarna 998

35.Książka skarg i Wniosków dostępna jest w kasie pływalni.